Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Diplomadolgozat - Általános tájékoztató

2010.12.12

I.     Általános tudnivalók

 

A Neveléstudományi mesterszak hallgatói tanulmányuk befejezéseként diplomadolgozat formájában számot adnak arról, hogy képesek a tanult szakanyagok felhasználásával a választott témakör ismeretanyagának önálló, tudományos igényű feltárására, elemzésére és saját következtetések megfogalmazására.

 

A diplomadolgozat a hallgató felkészültségének dokumentálása, amely tanúsítja, hogy

·        képes releváns és időszerű probléma felismerésére és megfogalmazására;

·        egyéni adatgyűjtésre és az adatok értékelésére;

·        a rendelkezésre álló anyagok, adatok rendszerezésére és feldolgozására;

·        képes a tanulmányai alatt megszerzett ismeretek önálló alkalmazására;

·        megfelelően ismeri az adott kutatási terület szakirodalmát, elméleti és kutatási előzményeit;

·        tájékozott az alkalmazható módszerekről és képes azok önálló használatára;

·        rendelkezik az elemzéshez, értelmezéshez szükséges fogalmi apparátussal;

·        képes az eredmények interpretálására.

 

II.  A diplomadolgozat készítésének menete

 

A diplomadolgozatot a hallgató témavezető irányításával készíti. Témavezető lehet a Pannon Egyetem oktatója vagy külső személy, akit a szakvezető megfelelőnek ítél, és a témavezető maga is kötelezettséget vállal a témavezetői feladatok ellátására, amit aláírásával is igazol.

A diplomadolgozati téma kiválasztása és a témavezető felkérése a hallgató feladata. A külső konzulens személyére vonatkozóan a hallgató javaslatot tehet. A diplomadolgozati témát a hallgató választhatja:

·        szabadon, és ezt egyezteti a témavezetővel,

·        a Neveléstudományi Intézet diplomadolgozati témajegyzékéből. (l. mellékletben)

 

A diplomadolgozat készítésének lépései:

A.    A hallgatók az 3. félévi regisztrációs héten tájékoztatást kapnak a diplomadolgozati követelményekről. A levelező képzésben résztvevő hallgatók a képzés ütemezésének, időtartamának megfelelően kapnak ilyen jellegű tájékoztatást.

 

B.     A hallgatók témát választanak, a tervezett témát egy A/4-es oldal terjedelemben kifejtik.

 

A témaválasztás szempontjai:

·        térben és időben is jól körülhatárolható;

·        aktuális téma legyen, kerüljük el az evidenciákat, de az újsághíreket is;

·        a megválasztott téma nagyobb keretrendszerű legyen, melyet menet közben fokozatosan lehet finomítani;

·        témaválasztás előtt fel kell mérni a szakirodalom felkutathatóságának lehetőségeit;

·        ugyancsak fel kell mérni, milyen segítséget és háttéranyagot tud a konzulens biztosítani.

Az egy oldalas tervezetet és a külső konzulens személyére vonatkozó javaslatot a hallgatóknak a modelltantervi 3. félév november 30-ig (keresztfélév esetén április 30-ig) kell leadniuk Dr. Czakó Kálmán szakvezető részére.

 

Az egyoldalas tervezet felépítése:

· a választott probléma bemutatása;

· a témaválasztás indoklása;

· a választott probléma tervezett elemzési területei és módszerei.

 

C.    A hallgató felkéri a választott témavezetőt a témavezetői feladatok ellátására. A témavezető elkészíti a hivatalos diplomadolgozati feladat-kiírást. A diplomadolgozati feladat-kiírást a modelltantervi.3.félév október 15-ig (keresztfélév esetén március 15-ig) kell Dr. Czakó Kálmán szakvezető felé benyújtani. A szakvezető november 1-ig (illetve április 1-ig) dönt a diplomadolgozati feladat-kiírás elfogadásáról.

 

D.     A 6. félévben a Diplomadolgozati szeminárium című tárgy keretében történik a diplomadolgozat végleges változatának elkészítése. A hallgató a témavezetővel konzultálva végzi dolgozatának készítését. A témavezető konzultációs lapot vezet, melyen a konzultáció helye, ideje szerepel. A félév során legalább 2-2 konzultációt kell tartani. Diplomadolgozati szemináriumi aláírást csak az kap, aki a félév során legalább két alkalommal konzultál témavezetővel.

 

E.     Az elkészített és bekötött diplomadolgozatot 3 példányban és 1 elektronikus adathordozón április 1. (keresztfélév esetén november 1.) – munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző utolsó munkanapon – 12.00 óráig kell a Neveléstudományi Intézet pápai titkárságán leadni. A határidő jogvesztő. A diplomadolgozat csak akkor adható be, ha a témavezető a diplomadolgozati feladatlapot a teljesítés igazolásával kiadta. Ezt a feladatlapot, valamint a konzultációs lapot diplomadolgozattal együtt kell leadni.

 

F.     A diplomadolgozat védésének időpontját a szakvezető jelöli ki a védést megelőzően egy hónappal korábban. A diplomadolgozatot a szakvezető által felkért Bizottság előtt, az Záróvizsga keretében kell megvédeni. A diplomadolgozati védésen a jelölt a dolgozathoz kapcsolódó saját munkáját mutatja be 10 perces szóbeli előadás (prezentáció) formájában. Ezután megválaszolja a belső és külső bíráló kérdéseit – melyeket a védés előtt a Neveléstudományi Intézet titkárságán a rendelkezésére bocsátanak – valamint válaszol a bizottság feltett kérdéseire. A bizottság a belső és külső bírálatok, valamint a szóbeli prezentáció alapján alakítja ki a diplomadolgozati védés jegyét, melyet a Záróvizsga bizottság elé terjeszt be.


III. A diplomadolgozat tartalmi előírásai

 Irányadó a Tudományos írásművek elkészítésének formai követelményei a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetében. Öszeállította. Györe Géza. Pápa, 2008. kiadványban.

 

Az értekezés fő részei

 

Tartalomjegyzék (A diplomadolgozat elején helyezendő el.)

A dolgozat felépítésének bemutatása, oldalszámokkal ellátva.

 

Bevezetés

A diplomadolgozat célját, a téma aktualitását, a témaválasztás indoklását és szöveges formában a dolgozat felépítését, logikáját kell bemutatni.

 

Gyakorlati, kifejtő rész (a problémától függetlenül tartalmazza az alábbi részeket):

·        világos célkitűzések

·        a probléma felismerése

·        egyértelmű probléma-megfogalmazás

·        kellő mélységű helyzetfeltárás, információgyűjtés és -elemzés

·        helyes és következetes érvelés

·        elemzéseken alapuló következtetések, javaslatok, problémakezelések, a javaslatok értékelése és megvalósíthatósága

·        többszempontú közelítésmód

 

Összefoglalás

Az elvégzett munka és az elért eredmények rövid összefoglalása.

 

Irodalomjegyzék

A diplomadolgozat készítése során felhasznált irodalmak összesítése a tudományos dolgozatok előírásainak megfelelően.

 

Kivonat

Egy-egy oldal terjedelmű összefoglaló a feladatról és az eredményekről, kulcsszavak megadásával, magyar és angol nyelven.

 

Nyilatkozat

Aláírással hitelesített nyilatkozat a dolgozat eredetiségéről.

 

Mellékletek

Nem kötelező része a dolgozatnak; nagyobb terjedelmű háttéradatok, ábrák, táblázatok, diagramok, fotók, sémák gyűjteménye.

A táblázatokat és ábrákat külön-külön sorszámozva a tartalomjegyzéket követően Táblázatok jegyzéke és Ábrák jegyzéke cím alatt kell szerepeltetni. Az adatok pontos forrását a táblázatok és ábrák alatt kell feltüntetni.

 

A dolgozat terjedelme minimum 60, maximum 100 oldal, mellékletek nélkül.

Szerkezete legyen tagolt, gondolatvezetése világos, stílusa tudományos. Az egyes fejezetek tartalmilag lehetőleg különüljenek el egymástól, logikailag legyenek zártak. A szakkifejezések legyenek egységesek és világosak.

A diplomadolgozat angol, német nyelven is benyújtható.

 

A szakirodalmi összefoglalóban, valamint a diplomadolgozatban a szakirodalmi és a gyakorlati források kezelése

 

·        döntően meghatározza a diplomadolgozat minőségét;

·        a források hitelességét mindig ellenőrizni kell;

·        óvatosan bánjunk a (főleg világhálón található) meghatározhatatlan eredetű és korú forrásokkal (ha nincs semmilyen adat, inkább hanyagoljuk);

·        az irodalomjegyzék (azon szakirodalmi publikációk és egyéb tanulmányok felsorolása, amelyekre a diplomadolgozatban hivatkozás történik) összeállításakor a szakirodalmakat névsorba szedve kell felsorolni.

 

Hivatkozások, lábjegyzetek:

·        alapvető követelmény a pontos forrásmegjelölés, a szakirodalmi hivatkozások felsorolása (mindenre hivatkozni kell, ami nem saját gondolat [a világhálós forrásokra is!]);

·        a szó szerinti idézeteket mindig idézőjelbe téve kell szerepeltetni, a forrás lábjegyzetben történő részletes megjelölésével;

·        a tudományos publikációk vonatkozásában számos hivatkozási, idézési gyakorlat elfogadott;

·        javasoljuk a már említett Tudományos írásművek elkészítésének formai követelményei a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetében című kiadványban lefektettek alkalmazását;

·        alapvető követelmény, hogy az alkalmazott hivatkozási, idézési formát a dolgozat teljes terjedelmében (minden lábjegyzetben és az irodalomjegyzékben) következetesen, egyöntetűen alkalmazzuk.

 

Más szerzőtől származó gondolatok, szövegrészletek hivatkozás nélküli szerepeltetése a dolgozatban plagizálásnak minősül, és elégtelen értékelést von maga után!

 

IV. A diplomadolgozat formai követelményei:

 

A dolgozatot A4-es formátumú, bekötött (fekete bőr), három azonos példányban kell beadni.

A külső kötéstáblán a következőket kell feltüntetni:

Diplomadolgozat

Szerző neve

Beadás éve

 

A gerincen nem szerepel felirat.

 

A diplomadolgozat első lapja üres, a második a címoldal. Ezen a következőket kell megadni:

Pannon Egyetem

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

Neveléstudományi Intézet

Neveléstudományi mesterszak

 

Diplomadolgozat címe

 

Készítette

Témavezető

Veszprém

Beadás éve

 

Külalak:

Nyomtatott szöveg, 1,5-es sortávolság, 12 pontos Times New Roman betűtípus. Oldalbeállítás: 2,5 centiméteres margóval (a bal margó a kötés érdekében további 0,5 cm-rel növelendő). Műszaki, illetve ábrázolás-technikai elvárásoknak megfelelő kivitelű ábrákat, sémákat, diagramokat kell a dolgozatban elhelyezni. Az ábrákat és a diagramokat külön kell sorszámozni. Minden ábrát és diagramot a sorszám mellett címmel is el kell látni.

Az oldalszámozásnak a belső címlaptól kell indulnia és folyamatosan növekednie. Nem lehet fejezetenként újraindítani az oldalszámozást.

A szövegben kifejtett gondolatmenetet megtörő információkat, kisebb jelentőségű megjegyzéseket ajánlott lábjegyzetben megjeleníteni. A lábjegyzeteket kérjük az oldal alján arab számokkal folyamatosan számozva (nem fejezetenként újrakezdve) elhelyezni.

 

A fejezeteket új oldalon kell kezdeni, feltüntetve a fejezet számát.

 

V.    A diplomadolgozat értékelésének szempontjai:

 

·        a téma feldolgozásának általános szakmai színvonala (problémalátás, lényeglátás, az elméleti, módszertani, valamint gyakorlati vonatkozások korszerűsége, fontossága);

·        a mondanivaló szakirodalmi alátámasztása (a felhasznált szakirodalom minőségi, mennyiségi jellemzői, korszerűsége, relevanciája);

·        az adatgyűjtés (tényinformáció gyűjtés) és -feldolgozás színvonala (az adatok mennyiségi és minőségi megfelelése, a feldolgozási módszerek értékelése, az értelmezés adekvát volta);

·        a felvetett problémák megoldása, a következtetések, javaslatok megítélése (elemzőképesség, ítélőképesség, gyakorlati érzék, az érvelés tartalmi, logikai színvonala);

·        a formai követelmények teljesítése (szerkezet, helyesírás, stílus, az ábrák, táblázatok, idézetek kezelése, a tartalom és a formai megoldások összhangja);

összegző megállapítások, amelyek a diplomadolgozat minősítését megalapozzák.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.